Voor u van belang

Op deze pagina's staan een aantal formele zaken beschreven die van belang zijn voor een goede samenwerking tussen u als consument en ons als zorgverleners.

Wij zijn gestart met het versturen van herinnerings sms-jes m.b.t. uw afspraak. Mocht u deze service op prijs stellen dan verzoeken wij u om uw mobiele nummer aan ons door te geven.
 

Download algemene voorwaarden tandartspraktijk Overasselt

Download patiënten rechten en plichten

Zie ook de website van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden 

1    Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) ter hand gesteld
2.   De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s). De tandarts is te allen tijde gerechtigd contante betaling te verlangen.
3    De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behan­deling ingevolge de Tarieven­lijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastge­steld. Wijzigingen van de Tarie­ven­lijst Tandheel­kunde en Algemene Bepalingen worden voorbe­houden.
4    Afspraken kunnen uitsluitend in geval van overmacht worden geannuleerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) en annulering dient uiterlijk 24 uur voor de behandeling plaats te vinden. Indien niet of niet tijdig geannuleerd wordt dan is de tandarts gerechtigd de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
5    Klachten en/of vragen omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk bij de tandarts te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
6    Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van  verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst.
7    Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestel­ling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de tand­arts om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrich­ten tegen contante betaling.
 
Copyright © 2008

Klachtenregeling

Natuurlijk proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer er toch iets niet loopt zoals u van ons gewend bent dan zullen wij altijd proberen om dat zo goed mogelijk op te lossen. Mocht dat toch niet tot een oplossing leiden dan vragen wij u om altijd met ons in overleg te treden. Dat stelt ons in staat om uw mogelijk probleem te beoordelen en daarvoor een oplossing te vinden. Dit kan altijd per telefoon of via ons mailadres: mondzorg@outlook.com

Het kan natuurlijk ook wanneer u een afspraak heeft.

Natuurlijk zijn ook wij bij een formele klachtenregeling aangesloten. Alle praktijkmedewerkers vallen onder de klachtenregeling van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Download hier de klachtenregeling.

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Overasselt streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens 
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor het bijhouden van uw medisch dossier. Daarnaast gebruiken wij uw email en GSM voor communicatie en het verzenden van de factuur (via dubbele autorisatie).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. 

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. 

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligings-maatregelen getroffen die voldoet aan de NEN7510 norm.

Webbezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Google Analytics, cookies
TP Overasselt kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de TP Overasselt te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan mondzorg@outlook.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 024-6222100. Wij streven ernaar om binnen 21 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen (tandarts Wim Kluter, 024-6222100).