Menu

Algemene betalingsvoorwaarden 

1    Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) ter hand gesteld
2.   De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s). De tandarts is te allen tijde gerechtigd contante betaling te verlangen.
3    De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behan­deling ingevolge de Tarieven­lijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastge­steld. Wijzigingen van de Tarie­ven­lijst Tandheel­kunde en Algemene Bepalingen worden voorbe­houden.
4    Afspraken kunnen uitsluitend in geval van overmacht worden geannuleerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) en annulering dient uiterlijk 24 uur voor de behandeling plaats te vinden. Indien niet of niet tijdig geannuleerd wordt dan is de tandarts gerechtigd de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
5    Klachten en/of vragen omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum schriftelijk bij de tandarts te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
6    Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van  verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst.
7    Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestel­ling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de tand­arts om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrich­ten tegen contante betaling.
 
Copyright © 2008